Huấn luyện sự lưu loát và trí nhớ

Fluency and Memory Training

HUẤN LUYỆN SỰ LƯU LOÁT thông qua phương pháp SHADOWING ví dụ NGHE và LẶP LẠI; và HUẤN LUYỆN TRÍ NHỚ thông qua HÌNH ẢNH SÁNG TẠO

FLUENCY TRAINING thru SHADOWING ie LISTENING and REPEATING/DRILLS; and MEMORY TRAINING through CREATIVE VISUALIZATION.

Nghe những đoạn hội thoại ngắn sau.
Lặp lại mỗi đoạn, sử dụng các gợi ý nếu cần thiết.
Khi thực hiện, hãy dành mọi nỗ lực để có thể

1) nắm được ngữ điệu và phát âm hoặc biến thể tương tự của nó; và
2) hình dung được khung cảnh khi bạn lặp lại mỗi đoạn; và
3) nắm được cảm nhận của từ ngữ bằng các bộ phận khác nhau của cơ thể.

Listen to the short chunks of dialogue from the comic.Two are provided: normal and slow versions. Then, using the prompts that are provided, repeat each one.(NOTE: Use the prompts only if you need them.) Make every effort to 1) capture either the same intonation and pronunciation or a variation; 2) visualize the scene as you repeat each phrase; and 3) capture the feeling of the words in various parts of your body.

 

LƯU Ý:
Mục đích của bài tập này không phải là lặp lại như vẹt.
Nó giúp phát triển năng lực ghi nhớ. Khi bạn lặp lại cụm từ, bạn sẽ có thể “nhìn”, “nghe” và “cảm nhận” từ ngữ.   

NOTE: The goal of this exercise is not rote repetition. It is to develop muscle memory. When you repeat the phrase, you should be able to "see", "hear" and "feel" the words.

Hãy trở thành từ đó, cụm từ đó và là người nói lên chúng. Hãy nhận ra vị trí các bộ phận khác nhau của miệng và chúng hoạt động thế nào.
Trải nghiệm cảm xúc *.
*Một vài gợi ý về cách bạn có thể thực hiện nó ở đây.

Become the word, the phrases and the person saying them. Associate an image and a gut feeling or visceral emotion with the sounds of each word and phrase. Create a link between how you perceive it visually and aurally, as well as any gut feeling or visceral emotion you can generate. Some suggestions on how you might do this are here.

Liên kết hình ảnh và cảm giác bên trong bạn hay cảm nhận bản năng với âm thanh của mỗi từ và cụm từ. Tạo sợi dây kết nối giữa cách bạn cảm nhận bằng thị giác và thính giác cũng như cảm giác bên trong hay cảm nhận bản năng bạn tạo nên.

Associate an image and a gut feeling or visceral emotion with the sounds of each word and phrase. Create a link between how you perceive it visually and aurally, as well as any gut feeling or visceral emotion you can generate.

Những dạng ghi nhớ bắt chước như vậy một khi thâm nhập sâu vào tâm trí sẽ giúp bạn phát triển phản xạ tự động, cho bạn kiểm soát hoàn toàn và tuyệt đối những gì bạn đọc, nghe và nói.

Such mind to muscle patterning, once neurologically embedded, allows you to develop automatic response mechanisms which give you total and absolute control over what you read, hear and say.

Một vài gợi ý về cách bạn có thể thực hiện nó ở đây.

Some suggestions on how you might do this are here.

Nghe đoạn âm thanh dưới đây, có nhiều biến thể nhưng chỉ là một cụ: “George là người tị nạn Serbia đến từ Dubrovnik, Croatia." Đó là dòng mở đầu từ Serbian Dreamer. #2 và #3 tạo thành ví dụ bạn cần thực hiện với giọng đọc của mình cho đến khi thấy đúng, như chơi đùa và thí nghiệm #4 có một chút đùa.

Listen to the sound bites below which are variations of but one phrase: "George is a Serbian refugee who came from Dubronik, Croatia." It is the the opening sentence of Serbian Dreamer. Sound file #1 is played at natural speed. Numbers #2 and #3 constitute examples of one thing you might want to do with your voice until the feeling is right ie play and experiment.Sound #4 is provided half tongue in cheek (からかい半分に、皮肉を込めて)half seriously.The speed and pitch of this is for only the more advanced little chipmunks.

1) Tốc độ bình thường và cường độ giọng;

Normal speed and voice pitch;

2) (có lẽ cho những gã ngoài kia...??!!) chậm hơn với giọng tương đối cao và thé;

(perhaps for the guys out there...??!!) slower with a relatively high-pitched falsetto.

3)(có lẽ cho phụ nữ...??!!) chậm hơn với cảm giác của Darth Vader – nhân vật phản diện.
(perhaps for the ladies...??!!) slower with a Darth Vader feel.

4) Hoặc nói như bạn nhỏ này.
Or talk like this little fellow.

 

Ngay bây giờ! Tìm giọng đọc của bạn (hoặc tạo nó!), rồi chơi và thí nghiệm với những câu sau:。

Now! Find your voice, play and experiment with the following:
top

Điểm luyện tập phát âm: nhấn mạnh, dấu âm và ngữ điệu

Pronunciation Practice Points: Stress, Accent and Intonation

(PPP-sai)

Trước khi bạn bắt đầu!! Biết cách nói mỗi từ. Ngoài ra, nếu bạn không biết phiên âm quốc tế (IPA), đây chính là thời điểm và nơi để bạn bắt đầu.

Before you start!! know how to say each word. Also, if you don't know your IPA (International Phonetic Alphabet), here and now is the time and place to start.

Nghe và lặp lại cách diễn cảm nhiều lần cho đến khi bạn nghĩ đã nắm được nhịp điệu. Nhịp chân lên sàn (hoặc nhịp ngón tay của bạn lên bàn) để nắm bắt cảm giác; nhận thức được hoạt động của các bộ phận khác nhau ở miệng. Sử dụng ngắt nhịp ngắn hơn nếu cần thiết. Đặc biệt chú ý đến Điểm Thực Hành Phát Âm.......

Listen to and repeat the expression several times until you think you have caught the rhythm. Tap your feet on the floor (or your fingers on the desk) to capture the feel; become aware of what the various parts of your mouth are doing. Use the shorter chunks if necessary. Pay particular attention to the Pronunciation Practice Points.

Chúc may mắn và luyện tập vui!

Good Luck and Happy Training! Here is a sample!

Đọc câu sau và đảm bảo bạn hiểu nghĩa;

Read the sentence and make sure you know the meaning;

#4
I'm a shy guy and I hardly dared to talk to her.

Tôi là chàng trai nhút nhát và gần như chẳng dám nói chuyện với cô ấy.

mə  ʃaɪ  gaɪ .. ənaɪ  ˈhɑːdlɪ deəd .. tə  tɔːk tə hɜː

Pronunciation Practice Points!!(TPPs)

PPP:1) Nghe #2. Lưu ý cách "d" trong "and" không xuất hiện làm âm giống như ん/ン và làm "and I" giống như "ンナイ".PPP:1)

Listen to #2. Notice how the "d" in "and" disappears making it sounds like ん/ン making "and I" sound like "ンナイ".


PPP:2) Nghe #2 và #3 liên tiếp. Lưu ý cách phát âm hai phụ âm, kết thúc một từ và bắt đầu một từ khác ("t&d" giữa "dared" và "to") hợp thành một âm.

PPP:2)Listen to #2 and #3 in quick succession. Notice how the two consonant sounds, the ending of one word and the beginning of another ("t&d" between "dared" and "to") merge into one sound.
1 2 3
And now for the really fun part....

Chào mừng bạn đến (chương trình khai thác bản thân theo) 4 Phương diện (hay Giác Quan) trong Học tập.......

Welcome to (your personal harnessing of )the 4th Dimension in Learning......

Kiến tạo trí nhớ của bạn!!

.Creating your mnemonic!!

Tạo ảnh chuyển động/holo-meme*-như là công cụ mã hoá trí nhớ, một trong 4 phương diện (hay 4 giác quan như Thị giác/ Thính giác/ Cảm giác vận động/ Xúc giác) để kích thích hỗ trợ bạn trong 1) ghi nhớ cả câu và 2) lặp lại nó. Bất kỳ gợi ý nào được cung cấp đều đơn thuần là gợi ý, chúng tôi khuyến khích sự sáng tạo trực quan của chính bạn. Đến đây để tìm hiểu về nguồn gốc ý tưởng và đến đây để xem một vài nghiên cứu thần kinh học chứng minh điều này. Dưới đây là bốn bước cơ bản hướng đến sáng tạo. Đầu tiên là học phần Luyện nghe và Sự lưu loát đi kèm với Cool Cool Sweat (Mồ hôi lạnh lạnh).

Create a moving image/holo-meme*-as a mnemonic encoding device, a kind of mental (4D visual/ auditory/ kinaesthetic/temporal) trigger-to assist you in 1) memorizing the entire sentence then 2) remembering it. Any suggestions supplied are just that, ie suggestions; you are encouraged to creatively visualize your own. Go here for some background to the ideas and here for some of the neurological research that backs it up. Here are four basic steps towards its creation.The following is from the first Listening and Fluency Training module that accompanies Cool Cool Sweat

Bước đầu tiên:
Toàn thể cụm từ

First Step:
T
he Whole Phrase

Điều đầu tiên bạn cần là khởi động với nguyên cụm từ. Đó có thể là câu chuyện ngớ ngẩn hay chuyện gợi tình tuỳ bạn muốn, hoặc kết hợp cả hai như trong ví dụ minh hoạ ở hình trên. Nhấn vào để xem đầy đủ. Thể hiện bằng tiếng Việt: "AIcapMAvuongSAIgongái tân" là một cách phát âm tương đối gần đúng của âm tiếng Anh "I'm a shy guy" (aɪmə) – tôi là chàng trai nhút nhát.

The first thing you need is a trigger for the whole phrase. This can be as salacious or as silly as you like. Or a little of both, in my case as exemplified in the above collage. Click for the full view. The Vietnamese rendition, "AIcapMAvuongSAIgongái tân", is a close enough approximation to the phoneticization of the English sound of "I'm a shy guy" (aɪmə).

(AIcapMAvuong ieEgypt Ghost)

xxxBước hai:
Từ khoá (hoặc điểm nhấn)

Second Step:
The Key Words
(or stress points)

Rõ ràng, mục tiêu cuối cùng của bạn là ghi nhớ cả cụm từ chỉ nhờ một gợi ý, ví dụ như câu trên. Và bạn sẽ làm được! (Hãy xem bạn có thể thường xuyên nhớ toàn bộ câu hoặc lời bài hát chỉ với một từ như thế nào). Tuy nhiên để ghi nhớ và nhớ lại liên tục thì hầu hết mọi người cần thêm từ khoá. Theo kinh nghiệm của tôi, càng ít từ khoá càng tốt: quá nhiều sẽ khiến chúng lộn xộn. Các từ Việt Nam sau được đánh dấu, gắn siêu liên kết đi kèm theo một số hình ảnh nửa đùa nửa thật và chỉ là những gợi ý.

Obviously, your final goal is to remember the entire phrase from just one mnemonic, the above, for example. And you will!(Just think how you can often remember the entire line or verse of a song just from one word.) However, most people, for the memorization (and subsequent recall) procedure, need more key word triggers. In my experience, the fewer the better: too many means too much clutter. The following highlighted, hyperlinked katakana, accompanied by some half serious, half tongue-in-cheek kanji aqnd meanings, are mere suggestions.

アイマ シャイ ガイ アン アイ ハーデュリ デア テュ トーク テュ ハ。

AIcapMAvuong SAIgon GAItân -(guy [gaɪ]) (hardly [ˈhɑːdlɪ]) and (talk [tɔːk] )

ガイ(guy [gaɪ])(ハードディスク(hardly [ˈhɑːdlɪ]) and トルク・レンチ (talk [tɔːk] )

Bước ba và bốn:
Thực hiện tất cả các hướng dẫn
(rồi Phát lại và Thuật lại)

Third and Fourth Steps:
Making it all Move
(
then Replaying and Reciting)

Điều tiếp theo bạn cần là một hành động nhỏ. Đây là cách một công cụ mã hoá bộ nhớ đầy đủ xuất hiện trong trí tưởng tượng của bạn. Tôi sẽ để nó tự cho bạn thấy hiệu quả, nhưng hãy nhớ tự mình làm theo hướng dẫn ở bảng điều khiển cuối cùng.

The next thing you need is a little action. Here is how one version of your full mnemonic encoding device (ニーモニックコード/エンコード) might appear in your imagination. I'll let it talk for itself but do remember to do some talking yourself in accordance with the instructions in the final pane1.

http://www.jneurosci.org/content/35/43/14426.full.pdf+html

* Mã hoá trí nhớ ảnh ba chiều

* Holographic Memory Encoder

LƯU Ý: Mặc dù mỗi Học phần Luyện trí nhớ và Sự lưu loát cung cấp các tài liệu về ý tưởng ghi nhớ phong phú, hãy sử dụng chúng CHỈ cho mục đích huấn luyện. Bắt đầu tạo nên khoá học của riêng mình sớm nhất có thể.

NOTE: Although each Fluency and Memory Training Module provides an abundance of material for memorization ideas,use them for training purposes ONLY. Begin creating your own at the earliest opportunity.

 

 

"There is, of course, a difference between knowing the temporal relation of a remembered event to the present, and knowing the time-order of two remembered events."
The Analysis of Mind by Russell, Bertrand View in context
http://www.thefreedictionary.com/temporal
http://russell.thefreelibrary.com/The-Analysis-of-Mind/9-1#temporal.