Module #03. If I had a Hammer !(Songs)!

Kiss that karaoke machine goodbye as you learn the lyrics to one of the most popular songs of all time. Already sung by hundreds of the top world artists, this song is waiting for you now. Once you learn this simple memorization technique you will be able to see the entire song in a single glance. It's your turn now to take the stage and get under the spotlight.* A special note first: As great as the lyrics to this song are, learning them- and learn them you certainly will!-is NOT the primary objective of this module: learning ONE way to MEMORIZE song lyrics is. もしも私にハンマーがあれば/ 日本の歌詞 天使のハンマ

Yes, .

Part 1: Fluency thru Shadowing

Part 2: Fluency thru Drills

Part 3: Memory Training

.

 

 

 

 

 

 

Part 1: FLUENCY thru SHADOWING ie LISTENING and REPEATING.

Memory Trigger or Prompt

nhanh

1 If I had a h..
2 I'd ham...
3 I'd .... even...
4 All ov...
5 ....danger...
6 ....warn...
7 ....love between.....
8 All.........
9 ...bell...
10 ...ring...
11 ...evening...
12 ...All ov...
13 ...danger..
14 ...warning...
15 ...love...
16 ...N...
17 ...song..
18 ..sing...
19 ...evening...
20 ...All...
21 ....danger...
22 ..warning....
23 love......sisters..
24 ...All...
25 Well......ham
26 ......bell.
27 ......song...
28 ...All...
29...It's....just
30 It's...free.
31 It's.....love...
32 All......
top

 

 

 

 

 

 

Phần 2: LƯU LOÁT nhờ DRILLS

Part 2: FLUENCY thru DRILLS

Bài tập “Nếu bạn có thể NÓI nó, bạn có thể NGHE nó"

The
If you can SAY it,
you can HEAR it
Exercises

Drill #1 Mất nguyên âm

Drill #1: Disappearing vowels

Khi cụm từ "If I had a hammer..." được nói nhanh thì âm "ɪ" trong "ɪf" biến mất và Chúng ta thường nghe CHỈ CÓ "faɪ" ví dụ ‘ɪf aɪ hæd ə ˈhæmə/’ trở thành ‘faɪ hædə ˈhæmə/.’ Ví dụ ɪf aɪ hæd ə ˈhæmə/ trở thành faɪ hædə ˈhæmə/ Chú ý điều tương tự cũng xảy ra trong các câu khác.

When the phrase "If I had a hammer..." is spoken quickly the "ɪ" in "ɪf" disappears and we often hear ONLY "faɪ" i.e. ɪf aɪ hæd ə ˈhæmə/ becomes faɪ hædə ˈhæmə/. Notice how the same thing happens in the other phrases. But first match the Vietnamese words in the box below with their English equivalents.

se>>>> Phai as in Cubism

máy bay . bia . cà vạt' . bánh . trò đùa chơi
Đoản Ca . bò . sách . thuyền . bóng . giống

ball seed tanka cow book boat
beer tie cake joke plane game

drill#1

Nghe các câu sau một lần và lặp lại cho đến khi bạn có thể sao chép nó chính xác. Lần đầu tiên lặp lại, ĐỌC câu nếu cần thiết. Vào các lần lặp tiếp theo, ĐỪNG đọc nó.

Listen to the following phrases once and repeat until you can duplicate exactly. On the first repeat, READ the phrase if necessary. On subsequent repeats, DO NOT read it.

 

If I had a ball,
If I had a seed,
If I had a tanka,
If I had a cow,
If I had a book,
If I had a boat,
If I had a beer,
If I had a tie,
If I had a cake,
If I had a joke,
If I had a plane,
If I had a game,

 

Drill #2: Mất phụ âm (mất'h')

Drill #2: Disappearing consonants (dropping the 'h')

Khi câu "If he had a hammer..." được nói nhanh, "h" thường mất và /ɪf hiː hæd ə ˈhæmə/ trở thành‘/ɪfiː hædə ˈhæmə/ ‘ ví dụ "h" trong "hiː" biến mất Và chúng ta nghe "ɪfiː" KHÔNG PHẢI LÀ "ɪf hiː" Chú ý điều tương tự cũng xảy ra trong các câu dưới. LƯU Ý: Đôi khi bạn cũng có thể khó nghe được từ "ɪ" trong "ɪfiː"

Nghe các câu sau một lần và lặp lại cho đến khi bạn có thể sao chép nó chính xác. Lần đầu tiên lặp lại, ĐỌC câu nếu cần thiết. Vào các lần lặp tiếp theo, ĐỪNG đọc nó.

When the phrase "If he had a hammer..." is spoken quickly, the "h" is often dropped and /ɪf hiː hæd ə ˈhæmə/ becomes /ɪfiː hædə ˈhæmə/ ie. the "h" in "hiː" disappears and we hear "ɪfiː" NOT "ɪf hiː" Notice how the same thing happens in the phrases below. NOTE: In some you can also hardly hear the "ɪ" in "ɪfiː" Listen to the following phrases once and repeat until you can duplicate exactly. On the first repeat, READ the phrase if necessary. On the subsequent repeats, DO NOT read it.

 

DOWNLOAD DRILL #2
If he had a ball,
If he had a seed,
If he had a tanka,
If he had a cow,
If he had a book,
If he had a boat,
If he had a beer,
If he had a tie,
If he had a cake,
If he had a joke,
If he had a plane,
If he had a game,

 


Drill #3: Liên kết phụ âm và nguyên âm

Drill #3: Consonant and Vowel Linking

Khi một câu chứa từ có kết thúc là phụ âm và liền đó là một từ khác bắt đầu bằng nguyên âm thì khi nói nhanh "h" thường biến mất. Ví dụ khi câu: "If he had a hammer, he'd hammer in the morning..." và ‘/ɪf aɪ həd ə ˈhæmə aɪd ˈhæmə ɪn ðə ˈmɔːnɪŋ/ trở thành /ɪfaɪ hædə ˈhæmə aɪd ˈhæmə(r)ɪn ðə ˈmɔːnɪŋ/. Lưu ý cách "ɪf aɪ" trở thành "ɪfaɪ" HOẶC "faɪ"; "hæd ə" trở thành "hædə". CHÚ Ý !! "hæmə ɪn" trở thành "hæmərɪn" (âm "r" được thêm vào).

When there is a final consonant sound of one word and a vowel sound at the beginning of the next. eg When the phrase: "If he had a hammer, he'd hammer in the morning..." is spoken quickly, the "h" is often dropped and /ɪf aɪ həd ə ˈhæmə aɪd ˈhæmə ɪn ðə ˈmɔːnɪŋ/ becomes /ɪfaɪ hædə ˈhæmə aɪd ˈhæmə(r)ɪn ðə ˈmɔːnɪŋ/.

Notice how "ɪf aɪ" becomes "ɪfaɪ" OR "faɪ"; "hæd ə" becomes "hædə"; and "hæmə ɪn" becomes "hæmərɪn" (an "r" ).

Phần 1: Nối các danh từ sau trong HỘP A với động từ tương ứng trong HỘP B.

Part 1: Match the following nouns in BOX A to a corresponding verb in BOX B.

A

ball
book
cake
seed
boat
joke
tanka
beer
plane
cow
tie
game

 

B

play 
fly 
milk 
recite 
eat 
wear
drink 
read 
throw 
tell
plant
sail

 

Phần 2: Tạo caao với: ‘If I had a ______, I'd ________ in the morning.’

Part 2: Make sentences with If I had a ______, I'd ________ in the morning.

Nghe các câu sau một lần và lặp lại hai lần. Lần đầu tiên lặp lại, ĐỌC câu nếu cần thiết. Vào các lần lặp tiếp theo, ĐỪNG ĐỌC câu..

Listen to each sentence once and repeat twice. On the first repeat, READ the sentence if necessary. On the second repeat, DO NOT READ the sentence.
If I had a cow, I'd milk it in the morning.
/ɪf aɪ həd ə kaʊ aɪd mɪl kɪt ɪn ðə ˈmɔːnɪŋ/
If I had a book, I'd read it in the morning.
/ɪf aɪ həd ə bʊk aɪd riː dɪt ɪn ðə ˈmɔːnɪŋ/
If I had a boat, I'd sail it in the morning.
/ɪf aɪ həd ə bəʊt aɪd seɪ lɪt ɪn ðə ˈmɔːnɪŋ/
If I had a beer, I'd drink it in the morning.
/ɪf aɪ həd ə bɪə aɪd drɪŋ kɪt ɪn ðə ˈmɔːnɪŋ/
If I had a tie, I'd wear it in the morning.
/ɪf aɪ həd ə taɪ aɪd weə rɪt ɪn ðə ˈmɔːnɪŋ/
If I had a cake, I'd eat it in the morning.
/ɪf aɪ həd ə keɪk aɪd iː tɪt ɪn ðə ˈmɔːnɪŋ/
If I had a joke, I'd tell it in the morning.
/ɪf aɪ həd ə ʤəʊk aɪd te lɪt ɪn ðə ˈmɔːnɪŋ/
If I had a plane, I'd fly it in the morning.
/ɪf aɪ həd ə pleɪn aɪd flaɪ yɪt ɪn ðə ˈmɔːnɪŋ/
If I had a record, I'd play it in the morning.
/ɪf aɪ həd ə ˈrekɔːd aɪd pleɪ yɪt ɪn ðə ˈmɔːnɪŋ/Drill #4 Kết hợp tất cả điều trên với thực tập NHẤN ÂM.

Drill #4 Matching all the above with STRESS practice

Mỗi từ sau vần với các danh từ ở trên.

Each of the following words rhyme with one of the verbs above.

moat reed pier dame Dane folk

lake cook sow banker hall why

Tạo nhẩm trong đầu những câu tương tự như ví dụ ở đây. Ví dụ 1) ‘If I had a ball, I'd throw it in the hall.’ Sử dụng các giới từ ‘in’, ‘with’, ‘on’ hoặc ‘to’.

Create similar sentences to the first example here. eg 1) If I had a ball, I'd throw it in the hall. Use the prepositions in, with on or to.
If I had a BALL, I'd throw it in the HALL.
/ɪf aɪ hæd  ə bɔːl aɪd θrəʊ ɪt ɪn ðə hɔːl/
If I had a seed, I'd plant it with the reed.
/ɪf aɪ hæd  ə siːd aɪd plɑːntɪt wɪð ðə riːd/
If I had a tanka, I'd recite it to the banker.
/ɪf aɪ hæd  ə ˈtæŋkə aɪd rɪˈsaɪtɪt tə ðə ˈbæŋkə/
If I had a cow, I'd milk it with the sow.
/ɪf aɪ hæd  ə kaʊ aɪd mɪlkɪt wɪð ðə səʊ/
If I had a book, I'd read it to the cook.
/ɪf aɪ hæd  ə bʊk aɪd riːdɪt tə ðə kʊk/
If I had a boat, I'd sail it in the moat.
/ɪf aɪ hæd  ə bəʊt aɪd seɪlɪt ɪn ðə məʊt/
If I had a beer, I'd drink it on the pier.
/ɪf aɪ hæd  ə bɪə aɪd drɪŋkɪt ɒn ðə pɪə/
If I had a tie, I'd wear it with a why.
/ɪf aɪ hæd  ə taɪ aɪd weərɪt wɪð ə waɪ/
If I had a cake, I'd eat it in the lake.
/ɪf aɪ hæd  ə keɪk aɪd iːtɪt ɪn ðə leɪk/
If I had a joke, I'd tell it to my folk.
/ɪf aɪ hæd  ə ʤəʊk aɪd te lɪt tə maɪ fəʊk/
If I had a plane, I'd fly it with the Dane.
/ɪf aɪ hæd  ə pleɪn aɪd flaɪ jɪt wɪð ðə deɪn/
If I had a game, I'd play it with the dame.
/ɪf aɪ hæd  ə geɪm aɪd pleɪ jɪt wɪð ðə deɪm/

 

Thưởng Drill #5 Phụ âm cuối và cụm phụ âm

Bonus Drill #5 Final consonant sounds and consonant clusters

Nghe các câu sau một lần và lặp lại hai lần. Lần đầu tiên lặp lại, ĐỌC câu nếu cần thiết. Vào các lần lặp tiếp theo, ĐỪNG ĐỌC câu. OR>>>

Nghe các câu sau một lần và lặp lại cho đến khi bạn có thể sao chép nó chính xác. Lần đầu tiên lặp lại, ĐỌC câu nếu cần thiết. Vào các lần lặp tiếp theo, ĐỪNG ĐỌC nó.

Listen to the following sentences once and repeat twice. On the first repeat, READ the sentence if necessary. On the second repeat, DO NOT READ the sentence.

<>>>>>>>>

>>>>>>>>

 

 

top
Listen to the original version of the song here as you read the lyrics in English and Vietnamese. Watch other versions, some with different lyrics
Scroll down for slower versions of each chunk of dialogue with a holo-meme alongside. Before you click to listen, use the holo-meme as a trigger to remember it. Listen and repeat until you can recall it. Use the Holo-meme below to recall the entire dialogue.

Watch the original version here by Peter Paul and Mary

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyrics

If I had a hammer, Nếu tôi có một cái búa,
I'd hammer in the morning, Tôi sẽ nện búa vào buổi sáng,
I'd hammer in the evening, Tôi sẽ nện búa vào buổi tối,
All over this land.  Khắp nơi trên mảnh đất này,
   
I'd hammer out danger, Tôi đập vang báo loan sự hiểm nguy,
I'd hammer out a warning, Tôi đập vang cảnh báo người người,
I'd hammer out love between my brothers and my sisters,  Tôi đập vang kêu gọi tình yêu giữa anh, giữa chị, giữa em tôi,
All over this land. Khắp nơi trên mảnh đất này.
   
If I had a bell, Nếu tôi có một quả chuông,
I'd ring it in the morning,  Tôi sẽ rung vang vào buổi sáng,
I'd ring it in the evening, Tôi sẽ rung vang vào buổi tối,
All over this land  Khắp nơi trên mảnh đất này,
   
I'd ring out danger, Tôi rung vang về sự hiểm nguy,
I'd ring out a warning,  Tôi rung vang về sự cảnh báo,
I'd ring out love between my brothers and my sisters, Tôi rung vang để kêu gọi tình yêu,giữa anh, giữa chị, giữa em tôi,
All over this land. Khắp nơi trên mảnh đất này.
   
If I had a song,  Nếu tôi có một bài hát,
I'd sing it in the morning, Tôi sẽ hát vang vào buổi sáng,
I'd sing it in the evening, Tôi hát vang vào buổi tối,
All over this land, Khắp nơi trên mảnh đất này,
   
I'd sing out danger, Tôi hát về sự hiểm nguy,
I'd sing out a warning, Tôi hát về sự cảnh báo,
I'd sing out love between my brothers and my sisters, Tôi hát về tình yêu, giữa anh, giữa chị, giữa em tôi,
All over this land. Khắp nơi trên mảnh đất này.
   
Well I got a hammer, Ô la la, tôi đã có chiếc búa,
And I got a bell, Và tôi đã có chiếc chuông,
And I got a song to sing,  Và tôi đã có một bài hát để hát,
All over this land.  Khắp nơi trên mảnh đất này,
   
It's the hammer of Justice,  Đó là chiếc búa của công lý,
It's the bell of Freedom, Là chiếc chuông của tự do,
It's the song about Love between my brothers and my sisters, Là bài hát về tình yêu, giữa anh, giữa chị, giữa em tôi,
All over this land. Khắp nơi trên mảnh đất này.
top
If I had a hammer, もしも私にハンマーがあれば
I'd hammer in the morning,  午前中にハンマー
I'd hammer in the evening, 夕方にはハンマー
All over this land.  このすべての土地の上に
   
I'd hammer out danger, 危険を打ち出す
I'd hammer out a warning, 警告を打ち出す
I'd hammer out love between my brothers and my sisters,   私の兄弟と私の姉妹の間の愛打ち出す
All over this land. すべてのこの土地の上に。
   
If I had a bell, もし私に鐘があれば
I'd ring it in the morning,  午前中にハンマー
I'd ring it in the evening, 夕方にはハンマー
All over this land  このすべての土地の上に
   
I'd ring out danger, 危険を打ち出す
I'd ring out a warning,  警告を打ち出す
I'd ring out love between my brothers and my sisters, 私の兄弟と私の姉妹の間の愛打ち出す
All over this land. すべてのこの土地の上に。
   
If I had a song,  もしも私に歌があれば
I'd sing it in the morning, 午前中にハンマー
I'd sing it in the evening, 夕方にはハンマー
All over this land, すべてのこの土地の上に。
   
I'd sing out danger, 危険を打ち出す
I'd sing out a warning,  警告を打ち出す
I'd sing out love between my brothers and my sisters, xx
All over this land. すべてのこの土地の上に。
   
Well I got a hammer, x
And I got a bell, x
And I got a song to sing, 
all over this land.  すべてのこの土地の上に。
   
It's the hammer of Justice, 
It's the bell of Freedom, x
It's the song about Love between my brothers and my sisters, x
All over this land. xすべてのこの土地の上に。

 

 

Trini Lopez version (slower and with Ooh! Ooh!Ooh! Ooh!x3)

.

Perhaps you prefer the Johnny Cash version....

.

3

.

 

4

.

Part 3: MEMORY TRAINING

Part 1

My niece, a 10 year old (Mother tongue Vietnamese), was able to remember the song after listening to the song and watching the following only 3 or 4 times. Can you do the same?

 

video....ppt

top

 

 

 

 

 

Back to main