Chỉnh sửa Xem lại và Tái chế

Thời gian biểu và biểu thức thời gian

Đưa tôi về nhà


Một gia đình

(Mẹ, cha, con trai và con gái)

Bị mắc kẹt
Trên tàu vũ trụ

Nổi trên các cạnh của thiên hà.
Chỉ có cách để trở lại.
Họ cần nhiên liệu:

Một loại nhiên liệu rất đặc biệt

Thời gian biểu và biểu thức thời gian

Nhưng họ phải là những người phù hợp.
Bạn có thể giúp họ trở lại trái đất?

Tất cả họ đều chết vì một bát phở

Nhấp chuột vào hình ảnh bên dưới để có hướng dẫn và hướng dẫn tiếng Anh

Revise Review and Recycle

Time Words and Time Expressions

Take Me Home
A family

(mother, father, son and daughter)

are stranded
on a spaceship

floating on the edges of the galaxy.
There is only way to return.
They need fuel:

a very special fuel made up of

Time Words and Time Expressions

But they must be the right ones.
Can you help them get back to earth?

They're all dying for a bowl of pho

Click on the image below for the English introduction and instructions

 

 

 

 

 

 

 

Vấn đề lớn nhất với hầu hết người học tiếng Anh

The biggest problem facing most English Learners

 

là họ không biết làm sao để ghi nhớ

...is that they don't know how to memorize

từ và cụm từ chính xác lần đầu tiên gặp

words and phrases in the first place

Kết quả là họ gần như luôn gặp vấn đề về ghi nhớ

with the result that they almost always have trouble remembering

 

 

Nhấn chuột vào bên dưới để vào phần Ngày 1 trong Khóa học 6 ngày:
Ghi nhớ một đoạn Hội thoại mỗi Ngày

Click below for Day #1 of your Free 6 Day Course: Memorize a Dialogue a Day