Huấn Luyện Sự Lưu Loát và Trí Nhớ


Before you do anything else!

Then come back here!

 

 

SECTION A: READ FIRST

HUẤN LUYỆN SỰ LƯU LOÁT

FLUENCY TRAINING

 

HUẤN LUYỆN SỰ LƯU LOÁT

HUẤN LUYỆN SỰ LƯU LOÁT bằng phương pháp SHADOWING như NGHE và LẶP LẠI; và HUẤN LUYỆN TRÍ NHỚ thông qua HÌNH ẢNH SÁNG TẠO

FLUENCY TRAINING thru SHADOWING ie LISTENING and REPEATING/DRILLS; and MEMORY TRAINING through CREATIVE VISUALIZATION

 

Kết nối hình ảnh và cảm giác bên trong bạn hay cảm nhận bản năng với âm của mỗi từ và cụm từ. Tạo sợi dây liên kết giữa cách bạn cảm nhận bằng thị giác và thính giác và cảm giác bên trong hay cảm nhận bản năng bạn có.

Associate an image and a gut feeling or visceral emotion with the sounds of each word and phrase. Create a link between how you perceive it visually and aurally, as well as any gut feeling or visceral emotion you can generate.

Những dạng ghi nhớ bắt chước như vậy một khi ăn sâu vào tâm trí sẽ giúp bạn phát triển cơ chế phản xạ tự động, cho phép kiểm soát hoàn toàn và tuyệt đối những gì bạn đọc, nghe và nói.

Such mind to muscle patterning, once neurologically embedded, allows you to develop automatic response mechanisms which give you total and absolute control over what you read, hear and say.

Một vài gợi ý về cách bạn có thể thực hiện nó ở đây.

Some suggestions on how you might do this are here.
 

 

LƯU Ý: Mục đích của bài tập này không phải là lặp lại như vẹt, mà là phát triển năng lực ghi nhớ. Khi bạn lặp lại cụm từ, bạn sẽ có thể “nhìn”, “nghe” và “cảm nhận” các từ.    

NOTE: The goal of this exercise is not rote repetition. It is to develop muscle memory. When you repeat the phrase, you should be able to "see", "hear" and "feel" the words.

Hãy trở thành từ đó, cụm từ đó và là người nói lên chúng. Hãy nhận ra vị trí các bộ phận khác nhau của miệng và chúng hoạt động thế nào.
Trải nghiệm cảm xúc *.
*Một vài gợi ý về cách bạn có thể thực hiện nó ở đây. href="http://holo-meme.com/e_welcome.html">

Become the word, the phrases and the person saying them. Associate an image and a gut feeling or visceral emotion with the sounds of each word and phrase. Create a link between how you perceive it visually and aurally, as well as any gut feeling or visceral emotion you can generate. Some suggestions on how you might do this are here.

Kết nối hình ảnh và cảm giác bên trong bạn hay cảm nhận bản năng với âm của mỗi từ và cụm từ. Tạo sợi dây liên kết giữa cách bạn cảm nhận bằng thị giác và thính giác và cảm giác bên trong hay cảm nhận bản năng bạn có.

Associate an image and a gut feeling or visceral emotion with the sounds of each word and phrase. Create a link between how you perceive it visually and aurally, as well as any gut feeling or visceral emotion you can generate.

Những dạng ghi nhớ bắt chước như vậy một khi ăn sâu vào tâm trí sẽ giúp bạn phát triển cơ chế phản xạ tự động, cho phép kiểm soát hoàn toàn và tuyệt đối những gì bạn đọc, nghe và nói.

Such mind to muscle patterning, once neurologically embedded, allows you to develop automatic response mechanisms which give you total and absolute control over what you read, hear and say.

Một vài gợi ý về cách bạn có thể thực hiện nó ở đây.

Some suggestions on how you might do this are here.

Nghe đoạn âm thanh dưới đây, có nhiều biến thể nhưng chỉ là một cụm từ: “George là người tị nạn Serbia đến từ Dubrovnik, Croatia." Đây là câu mở đầu của Serbian Dreamer. File âm thanh số 1 được phát ở chế độ tự nhiên. File số 2 và 3 là file mẫu bạn cần thực hiện với giọng đọc của mình cho đến khi thấy đúng, như bật và thử nghiệm. File số 4 có một nửa là nghiêm túc, một nửa là đùa cợt. Tốc độ và cường độ chỉ dành cho những người trình độ cao hơn chút.

Listen to the sound bites below which are variations of but one phrase: "George is a Serbian refugee who came from Dubronik, Croatia." It is the the opening sentence of Serbian Dreamer. Sound file #1 is played at natural speed. Numbers #2 and #3 constitute examples of one thing you might want to do with your voice until the feeling is right ie play and experiment.Sound #4 is provided half tongue-in-cheek, half-seriously.The speed and pitch of this is for only the more advanced little chipmunks.

1) Tốc độ và cường độ âm thanh bình thường;

Normal speed and voice pitch;

2) (có lẽ cho những gã ngoài kia...??!!) chậm hơn với giọng tương đối cao và thé;

(perhaps for the guys out there...??!!) slower with a relatively high-pitched falsetto.
3)(có lẽ cho phụ nữ...??!!) chậm hơn với cảm giác của Darth Vader – nhân vật phản diện.
(perhaps for the ladies...??!!) slower with a Darth Vader feel.
4) Hoặc nói như bạn nhỏ này.
Or talk like this little fellow.
 

 

 

 

 

 

 

Phần 1.1

 

TĂNG CƯờNG Sự LƯU LOÁT 

 

Memory Trigger or Prompt

nhanh

chậm

1 Cool....
2 Her name was...
3 Two esp...
4 I'm a shy...
5 As I sat...
6 I didn't...
7 She wasn't...
8 I was tot...
9 I was hope...
10 Every day I...
11 The usu...
12 And it went...
13 And h..
14 The diagn...
15 Do you sm..
16 N...
17 Do you dr..
18 Since I moved...
19 Ah...
20 How many c_ps?
21 Er..four to....
22 No more cof...
23 No coff...
24 One more cof...
25 Gee r____!
26 The next day....
27 Er...a cup...
28 Two esp...
29....Slurp...
30 Nothing...
31 No heart...
32 No cold...
33 No diarr...
34 I took a ....
35 As I sat ....
36 Can I ....
37 Er s...
38 My boyfriend just....
39 What do you...
40 Er..
41 Can I have....
42 S___!
43 Here's my...
44 Think ab...
45 Than...
46 I was quite...
47 I've bought an
top

 

 

 

 

 

Phần 1.2a

 

TạO RA LUồNG NGÔN NGữ/

ĐI THEO LUồNG NGÔN NGữ ĐÓ

Do the following drills then read below for further clarification

 

 

 
 
 
 
 

TạO Bộ NHớ: MÃ HÓA Để GHI NHớ

 
FLUENCY TRAINING thru DRILLS)

 

 

Ngay bây giờ! Tìm giọng đọc của bạn (hoặc tạo nó!), rồi chơi và thử nghiệm với những câu sau:。

Now! Find your voice, play and experiment with the following:
top

Điểm luyện tập phát âm: nhấn mạnh, trọng âm và ngữ điệu

Pronunciation Practice Points: Stress, Accent and Intonation

(PPP-sai)

Trước khi bạn bắt đầu!! Hãy học cách nói mỗi từ. Ngoài ra, nếu bạn không biết phiên âm quốc tế (IPA), đây chính là thời điểm và địa điểm để bạn bắt đầu.

Before you start!! know how to say each word. Also, if you don't know your IPA (International Phonetic Alphabet), here and now is the time and place to start.

Nghe và lặp lại cách biểu đạt nhiều lần cho đến khi bạn nghĩ đã nắm được nhịp điệu. Nhịp chân lên sàn (hoặc nhịp ngón tay của bạn lên bàn) để cảm nhận; cảm nhận được hoạt động của các bộ phận khác nhau ở miệng đang hoạt động. Sử dụng ngắt nhịp ngắn hơn nếu cần thiết. Đặc biệt chú ý đến Điểm Thực Hành Phát Âm........

Listen to and repeat the expression several times until you think you have caught the rhythm. Tap your feet on the floor (or your fingers on the desk) to capture the feel; become aware of what the various parts of your mouth are doing. Use the shorter chunks if necessary. Pay particular attention to the Pronunciation Practice Points.

Chúc bạn may mắn và tập luyện vui vẻ!

Good Luck and Happy Training! Here is a sample!

Đọc câu sau và chắc chắn rằng bạn hiểu nghĩa;

Read the sentence and make sure you know the meaning;


 

Fluency Training Drill # 1

I'm a shy guy and I hardly dared to talk to her.

aɪmə   ʃaɪ  gaɪ .. ənaɪ  ˈhɑːdlɪ deəd .. tə  tɔːk tə hɜː

Tôi là chàng trai nhút nhát và gần như chẳng dám nói chuyện với cô ấy.

Đọc thêm về phần này trong chương miễn phí của e-book “Hệ thống Ghi nhớ HoloMeMe”. Click vào đây

Read more on this in your free chapter of the e-book "HoloMeMe Memorization System". Click here.

Pronunciation Practice Points!!(PPPs)

PPP:1) Nghe #2. Lưu ý cách "d" trong "and" không xuất hiện, nên làm từ phát âm giống như "ân" và làm "and I" giống như "ai".

Listen to #2. Notice how the "d" in "and" disappears making it sound like "ân" and making "and I" sound like "ai".

PPP:2) Nghe #2 và #3 liên tiếp. Lưu ý cách phát âm hai phụ âm, kết thúc một từ và bắt đầu một từ khác ("t&d" giữa "dared" và "to") hợp thành một âm.

PPP:2) Listen to #2 and #3 in quick succession. Notice how the two consonant sounds, the ending of one word and the beginning of another ("t&d" between "dared" and "to") merge into one sound.

Fluency Training Drill #1

#1 Hãy thử cách luyện tập thường xuyên theo cách sau: Một từ trong mỗi câu sau đã được thay đổi.
.
I’m a shy guy and I hardly dared to talk to her.
I’m a bashful guy and I hardly dared to talk to her.
I’m a timid guy and I hardly dared to talk to her.
I’m a reserved guy and I hardly dared to talk to her.
I’m a wild guy but I hardly dared to talk to her.
I’m a wild guy but I hardly dared to walk with her.
I’m a wild guy but I scarcely dared to talk to her.

Fluency Training Drill #2

As I sat there, I suddenly fell in love with her.

Khi tôi ngồi ở đây, tôi đã bất chợt đem lòng yêu cô ấy.
æzaɪ  sætðeə    aɪ  ˈsʌdnlɪ    felɪn   lʌv   wɪðhɜː.
Try the following drill. One word in each subsequent sentence is changed.
As I sat there, I suddenly fell in love with her.
As I stood there, I suddenly fell in love with her.
As I crouched there, I suddenly fell in love with her.
As I squatted there, I suddenly fell in love with her.
As I lay there, I suddenly fell in love with her.
As I watched her, I gradually fell in love with her.
As I looked at her, I slowly fell in love with her.

PPP:3) Nghe và chú ý cách phụ âm kết thúc ở cuối từ được nối với nguyên âm bắt đầu ở từ kế tiếp.(phụ âm “ll” trong từ “fell” và nguyên âm khởi đầu từ “in”). Đồng thời xem PPP2 ở trên (ở đây: nối giữa "t" và "th".

PPP:3) Listen and notice how the consonant ending of a word is linked to the vowel beginning of the next word.(the "ll" in "fell" and the "i"in "in") See also PPP2 above (here: linking of "t" and "th")

Fluency Training Exercise #3

And it WENt on LIKE this for SOME weeks until..

ənɪt wentɒn laɪk ðɪs fə sʌm wiːksənˈtɪl.

Cứ như thế trong vài tuần cho đến khi...
(See Note PPP:1.See also PPP2 above.
Hãy thử cách luyện tập thường xuyên theo cách sau: Một từ trong mỗi câu sau đã được thay đổi.
And it went on like this for some seconds until...
And it went on like this for some minutes until...
And it went on like this for some hours until...
And it went on like this for some days until...
And it went on like this for some weeks until...
And it went on like this for some months until...
And it went on like this for some years until...

Fluency Training Exercise #4

The diagnosis is obvious.

ðə ˌdaɪəgˈnəʊsɪ sɪzˈɒbvɪəs

Việc chẩn đoán bệnh là hiển nhiên.
#4 Xem lưu ý PPP:3

See Note PPP:3

Hãy thử cách luyện tập thường xuyên theo cách sau: Một từ trong mỗi câu sau đã được thay đổi.
 
The diagnosis is obvious.
The diagnosis is so obvious.
The diagnosis is so painfully obvious.
The diagnosis is so painfully obvious here.
Your telegnosis is so painfully obvious here.
Your telegnosis is so painfully wrong here.
Your telegnosis is so painfully wrong on this.
Try the above drill. One or two words in each subsequent sentence is either changed or added.

Fluency Training Exercise #5

No coffee at all?

nəʊ ˈkɒfɪjətɔːl?

Hoàn toàn không có cà phê à?
PPP:4 Nghe và lưu ý cách âm "j" được thêm giữa hai nguyên âm: "ee" kết thúc của từ "coffee" và "a" khởi đầu của từ "at". Xem Lưu ý PPP:2 (Ở đây: "t" trong "at" và "a" trong "all").
PPP:4 Listen and notice how a "j" sound is added between the two vowel sounds: the "ee" ending of "coffee" and the "a" at the beginning of "at". See Note PPP:2 (Here: the "t" in "at" and the "a" in "all").
Hãy thử cách luyện tập thường xuyên theo cách sau: Một từ trong mỗi câu sau đã được thay đổi.
No beer at all?
No wine at all?
No spirits at all?
No alcohol at all?
No vodka at all?
No whisky at all?
No gin at all?

Fluency Training Exercise #6

One more coffee and you're dead.

wʌn mɔː ˈfɪ ənjə ded.

Thêm một cốc cà phê và bạn sẽ CHẾT!

Xem lưu ý PPP:1/ Xem lưu ý PPP:4

See notes PPP:1 and PPP:4 above
Hãy thử cách luyện tập thường xuyên theo cách sau: Một từ trong mỗi câu sau đã được thay đổi
One more coffee and you're dead.
One more drink and you're dead.
One more beer and you're dead.
One more vodka and you're dead.
One more cake and you're dead.
One more biscuit and you're dead.
One more chocolate and you're dead.
Try the above drill. One word in each subsequent sentence is changed.

Fluency Training Exercise #7

Can I sit down?

naɪtdaʊn?

Tôi có thể ngồi chứ?
 Xem Lưu ý PPP:3 Nghe và lưu ý cách "n" trong "can" vàe "I" kết hợp thành một âm; Đồng thời xem PPP2, "t&d" giữa "sit" và "down".
See Note PPP:3 Listen and notice how the "n" in "can" and the "I" merge into one sound; See also PPP2, the "t&d" between "sit" and "down".
Hãy thử cách luyện tập thường xuyên theo cách sau: Một hoặc hai từ đã được thêm vào ở mỗi câu sau.
Can I sit down?
Can I sit down with you?
Can I sit down with you here?
Can I sit down with you here for a moment?
Can I sit down with you here for a moment just a little while?
Can I sit down with you here for a moment just a little while so I can I rest?
Can I sit down with you here for a moment just a little while so I can I rest my feet?

 

 

 

 

 

 

 

Huấn luyện trí nhớ through
CREATIVE VISUALIZATION

Chào mừng bạn đến (chương trình khai thác bản thân theo) 4 Phương diện (hay Giác Quan) trong Học tập.

Welcome to (your personal harnessing of) the 4th Dimension in Learning..

Và bây giờ là một phần thực sự vui vẻ....Phần quan trọng nhất! Vì mặc dù phương pháp shadowing và drill (nghe và lặp lại) là rất cần thiết để hiểu bản chất của một từ hay cụm từ và cảm giác của người nói ra từ đó, bạn không thể nhớ chúng khi bạn không học được chúng. Và để thực hiện điều này, bạn phải GHI NHỚ một cách chính xác. Đó là lý do phần Tưởng Tượng Sáng Tạo này xuất hiện. Hãy thưởng thức!

And now for the really fun part....The most important part! Because, although shadowing and drills are essential to capture the essence of a word or phrase and the feeling of the person uttering them, unless you can remember them you haven't learnt them. And in order to do this you must MEMORIZE them correctly. This is where the Creative Imagination comes in. Enjoy!

 

 

 

 

Preparing your Holo-MeMe / Memory Images

 

Kiến tạo trí nhớ của bạn!!

Creating your mnemonic!!(PREPARING YOUR Holo-MeMe aka MENTAL IMAGE)
 

Tạo ảnh chuyển động/holo-meme*-như là công cụ mã hoá trí nhớ, một trong 4 phương diện (hay 4 giác quan như Thị giác/ Thính giác/ Cảm giác vận động/ Xúc giác) để kích thích hỗ trợ bạn trong 1) ghi nhớ cả câu và 2) lặp lại nó. Bất kỳ gợi ý nào được cung cấp đều đơn thuần là gợi ý, chúng tôi khuyến khích sự sáng tạo trực quan của chính bạn.

Create a moving image/Holo-MeMe-as a mnemonic encoding device, a kind of mental(4D visual/ auditory/ kinaesthetic/ temporal) trigger-to assist you in 1) memorizing the entire sentence then 2) remembering it. Any suggestions supplied are just that, ie suggestions; you are encouraged to creatively visualize your own.

Vào đây để tìm hiểu bối cảnh của các ý tưởng và vào đây để xem một số nghiên cứu thần kinh học chứng minh điều này. Dưới đây là bốn bước cơ bản hướng đến sáng tạo. Đầu tiên là học phần Luyện nghe và Sự lưu loát đi kèm với Cool Cool Sweat (Mồ hôi lạnh lạnh).

Go here for some background to the ideas and here for some of the neurological research that backs it up. Here are four basic steps towards its creation.

Bước đầu tiên:
Toàn thể cụm từ

First step: The Whole Phrase

This can be as salacious, serious or as silly as you like. Or a little of everything. The image below on it own should suffice. Roll mouse over image for a holomeme made up of two images. One for the first words (shy guy) and one for the last word her.

Điều đầu tiên bạn cần là khởi động với nguyên cụm từ. Đây có thể là câu chuyện ngớ ngẩn hoặc nghiêm trọng tuỳ theo ý bạn, hoặc kết hợp cả hai như trong ví dụ minh hoạ ở hình trên. Click vào để xem đầy đủ. Thể hiện bằng tiếng Việt: "AIcap MAvuong saigonSEE NOTE BELOW**-CÁIbap" là một cách phát âm tương đối gần đúng của âm tiếng Anh "I'm a..." (aɪmə)–tôi là chàng trai nhút nhát.

The first thing you need is a trigger for the whole phrase. This can be as salacious, serious or as silly as you like. Or a little of everything. The above on its own should suffice but often may >>>>>>>>>>>>>????
The Vietnamese rendition, "AIcapMAvuong....CÁIbap", is a close enough approximation to the phoneticization of the English sound of "I'm a shy guy" (aɪmə ʃaɪ gaɪ ənaɪ ˈhɑːdlɪ deəd .. tə tɔːk tə hɜː).

((AIcapMAvuong ieEgypt Ghost...CÁIbap))

 

 

 

 

Bước hai:
Tạo ra các hình ảnh dễ nhớ
từ các Từ Khoá (hoặc điểm nhấn)

 

 

Second Step:
Creating/Preparing AgCs for the Key Words
or Stress Points

Rõ ràng, mục tiêu cuối cùng của bạn là ghi nhớ cả cụm từ chỉ nhờ một gợi ý, ví dụ như câu trên. Và bạn sẽ làm được! (Hãy xem bạn có thể thường xuyên nhớ toàn bộ câu hoặc lời bài hát chỉ với một từ như thế nào). Tuy nhiên để ghi nhớ và nhớ lại liên tục thì hầu hết mọi người cần thêm từ khoá. Những tác nhân kích hoạt này tôi gọi là các Mã AudioGraphic, là những liên kết thần kinh trực tiếp giữa phát âm và ngĩa của câu.

Obviously, your final goal is to remember the entire phrase from just one mnemonic, the above, for example. And you will! (Just think how you can often remember the entire line or verse of a song just from one word.) >>> However, for deeper and more lasting encoding ie memorization and subsequent recall procedures, more key word triggers are often required. These triggers, which I call AudioGraphic Codes, serve as direct neurological links to pronunciation and meaning.
Hãy sử dụng chúng nếu bạn muốn, nhưng tốt hơn hãy dùng trí tưởng tượng của riêng bạn và một chút kỹ thuật Holo-MeMe©® đa chiều – như suy nghĩ và cảm nhận để tạo ra hình ảnh của riêng bạn.
Use them if you wish, but it would be preferable, using your own imagination and a little multi-dimensional Holo-meme©® -like thinking and feeling, to create your own.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 way encode intro

Bước ba: Tạo Kết nối Thị Giác, Thính Giác và Cảm Giác Vận động.

Steps 3-6: Creating Auditory, Visual, Kinesthetic and Temporal Connections()

Mục tiêu ở đây là ghi vào bộ nhớ trên các khớp thần kinh của các rãnh thần kinh trong NÃO BẠN. Việc này giúp bạn tạo được các kết nối đồng bộ theo GIÁC QUAN hoặc PHƯƠNG THỨC. Ở những trang tiếp theo bạn sẽ được học cách sử dụng TRÍ TƯỞNG TƯỢNG SÁNG TẠO để tạo các kết nối đa chiều và đa giác quan liên quan đến 4 giác quan sau:

The goal here is to NEUROLOGICALLY embed the memory onto the synapses of the neural pathways in YOUR BRAIN. You do this creating simultaneous SENSE or MODALITY connections. In the following pages you engage YOUR CREATIVE IMAGINATION to make multi-dimensional and multisense connections of 4 senses:

 

 

 

Encode Visually

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encode from the Kinaesthetic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Và BƯỚC quan trọng nhất cuối cùng:

And the final most important STEP:

 

 

 

 
 

 

 

 

 

More Memory Training

Bây giờ, hãy sử dụng tài liệu được cung cấp bên dưới để vượt qua Luyện tập Ghi nhớ Các bài tập cho các câu sau:

Going through the same five step procedure outlined in the above video, memorize the following sentences. Suggestions for whole sentence Holo-memes are provided, though it would be preferable to imagine your own. Remember to create your AudioGraphic Codes (AgCs) if required.

 

Memory Training Exercise #2

As I sat there, I suddenly fell in love with her.
/æz aɪ sæt ðeə aɪ ˈsʌdnlɪ fel ɪn lʌv wɪð hɜː/
 

 

 

Memory Training Exercise #3

And it WENt on LIKE this for SOME weeks until....
ənɪt wentɒn laɪk ðɪs fə sʌm wiːksənˈtɪl.
Original image by Geoff Stearns from San Francisco, CA, USA (Android)

 

 

Memory Training Exercise #4

The diagnosis is obvious.
ðə ˌdaɪəgˈnəʊsɪ sɪzˈɒbvɪəs

 

 

 

Memory Training Exercise #5

No coffee at all?
nəʊ ˈkɒfɪjətɔːl?

 

 

 

Memory Training Exercise #6

One more coffee and you're dead.
wʌn mɔː ˈfɪ ənjə ded.
NOTE: Since Vietnamese has no 'w' in the dictionary( although you do have the 'wʌn' sound in words such as oan; see below*)and you probably know how to pronounce the number '1' already, use the above collage or create your own. ONE/COFFEE cup/SKELETON. Suggested alternatives to '1' are: oán - resentment;uốn cong - bend;oằn oại- assorted squirm;oan-truncated cone of sticky rice;oan-truncated cone shaped cookie
 

 

Memory Training Exercise #7

Can I sit down?
naɪtdaʊn?
Original image by Thomas Rowlandson [Public domain], via Wikimedia Commons and "Chair Louis XIII style 04" by Désiré Guilmard (1810 – c. 1885) - Désiré Guilmard, Le Garde-meuble, ancien et moderne, vol. L. 72, pl. 416. Licensed under Public Domain via Wikimedia Commons -

 

 

 

 

 

 

SPECIAL BONUS QUIZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION C: VOCABULARY EXPANSION

C1: Synonym or Antonym?

What is the connection between the word in column A and that in column B? Are they
a. opposite in meaning ie antonyms? Or 
b. similar in meaning ie synonyms? 

A
B
S or A
1 here  there  
2 shy  reserved  
3 talk  speak  
4 pounding beating  
5 suddenly unexpectedly   
6 type kind  
7 completely totally  
8 went on  continued  
9 daily every day  
10 kind of  sort of   
11 make eyes at ogle  
12 guess assume  
13 sure certainly  
14 confused puzzled  
15 call phone  

Check your answers.

C2: What's the word?

Read the following sentences and select a suitable word from the above to go in the gaps.

Listen to the recording for the answer.

1) "Anyone who isn't __________ doesn't really understand the situation"
[Ed Murrow (on the Vietnam War)]
2) "All the rooms were solidly and __________ furnished." from Man And Wife by Wilkie Collins,
3) "He certainly seems to be a most attractive __________ of young man," Thomson admitted." The Kingdom of the Blind by E. Phillips Oppenheim
4) I am not going to __________, at five o'clock in the morning, with my brains frying and sputtering in my head." from A Tale Of Two Cities by Charles Dickens
5) "The entrance-hall __________ became full of noise and people." from The Idiot by Dostoyevsky, Fyodor
6) The bull replied: "I am very sorry, but I have an appointment with a lady; but I feel __________ that our friend the goat will do what you want." from Fables by Aesop
7) "There is nothing so perilously difficult as the __________ intercourse of two people who love each other." from The Quest of the Golden Girl by Richard le Gallienne

Check your answers.

 

 

SECTION D: UNDERSTANDING THE COMIC

Answer the following comprehension questions.

Question 1
When did the man find out the waitress's name?

a After a while
b In the beginning
c Never

Question 2
Did he fall in love with the waitress?

a Yes, at once.
b No, but he liked her
c Yes, after he found out her name.

Question 3
In the beginning, did he go to the cafe regularly?

a Yes, daily.
b Yes, every other day.
c No, he didn't.

Question 4 True or False?
When he moved there, he started drinking coffee every day.

TRUE
FALSE

Question 5
Did the Doctor advise him to give up drinking coffee completely?

a No, he could drink one or two cups of coffee a day.
b Yes, he had to stop drinking coffee immediately.
c No, he could drink as much coffee as he wants. ..

Question 6
After he stopped drinking coffee, did he begin to think that Carol was really ugly?

a Yes, he couldn't look at her.
b No, he thought she was just a little ugly.
c No, he still thought she was quite beautiful.

Question 7
Did Carol's boyfriend leave her?

a Yes, he left Carol some time ago.
b Yes, he left her only recently.
c No, she never had a boyfriend.

Question 8
How did the man feel as he went home?

a He was happy.
b He didn't know what to do.
c He was very clear-minded.

Check your answers.


 

 

SECTION E: GRAMMAR & TRANSFORMATION EXERCISES

E1
The doctor advised him to give up coffee in very strong language. He said.
"NO MORE COFFEE. ONE MORE CUP AND YOU'RE DEAD!!"

A gentler way of saying this is:
"I think it'd be a good idea if you didn't drink any more coffee."
Transform the following sentences in the same way.

1 NO MORE ALCOHOL. ONE MORE DRINK AND YOU'RE DEAD!!
2 NO MORE CHOCOLATE. ONE MORE CHOCOLATE AND YOU'RE DEAD!!
3 NO MORE CIGARETTES. ONE MORE DRAG AND YOU'RE DEAD!!
4 NO MORE OVERTIME. ANY MORE OVERTIME AND YOU'RE DEAD!!

E2
Another gentler way of giving advice is:
Don't you think you should give up coffee?

Transform the sentences above in the same way.

E3

And here's another softer way of giving advice:
You might want to slow down on the coffee!

Transform the sentences above in the same way.

E4
Sometimes we think something is good (or bad) until something happens that changes our mind. At first, Mr Comoll thought Carol was beautiful. But after he stopped drinking so much coffee, he saw her differently. He took a closer look at Carol. She didn't think she was so beautiful. He said:
"After taking a closer look at Carol I realized that she wasn't that beautiful."
Transform the following sentences in the same way.

a I saw the film. It wasn't exciting.
b I ate natto. It wasn't bad.
c He read the book. It wasn't boring
d She went out with him. He wasn't interesting.

E5
Sometimes we don't want to do something and we put it off.
A month has passed. He hasn't called her.
"It's been a month and I still haven't called her."
Transform the following sentences in the same way.

1 Three weeks have passed. I haven't spoken to her.
2 12 months have passed. She hasn't gone to the dentist.
3 Three days have passed. He hasn't called his girlfriend.
4 A year has gone by. John hasn't seen a doctor.

Check your answers.

 

 

 

 

 

Download all the audio.

Ogg | MP3
(4'54")

 

TRANSCRIPT OF SUGGESTED ANSWERS

SECTION C: VOCABULARY EXPANSION
C1: Synonym or Antonym?
What is the connection between the word in column A and that in column B?

1) here is the opposite of there
2) shy is similar to reserved
3) talk is similar to speak
4) pounding is similar to beating
5) suddenly is similar to unexpectedly
6) type is similar to kind
7) completely is similar to totally
8) went on is similar to continued
9) daily is similar to every day
10) kind of is similar to sort of
11) make eyes at is similar to ogle
12) guess is similar to assume
13) sure is similar to certainly
14) confused is similar to puzzled
15) call is similar to phone

C2: What's the word?
Read the following sentences and select a suitable word from the above to go in the gaps. Listen to the recording for the answer.

1) "Anyone who isn't confused doesn't really understand the situation.
[Ed Murrow (on the Vietnam War)]

2) All the rooms were solidly and completely furnished.
[Man And Wife by Wilkie Collins]

3) "He certainly seems to be a most attractive type of young man," Thomson admitted.
[The Kingdom of the Blind by Oppenheim, E. Phillips]

4) I am not going to guess, at five o'clock in the morning, with my brains frying and sputtering in my head."
[A Tale Of Two Cities by Charles Dickens ]

5) The entrance-hall suddenly became full of noise and people.
[The Idiot by Fyodor Dostoyevsky]

6) The bull replied: "I am very sorry, but I have an appointment with a lady; but I feel sure that our friend the goat will do what you want."
[Aesop's Fables ]

7) There is nothing so perilously difficult as the daily intercourse of two people who love each other.
[The Quest of the Golden Girl by Richard le Gallienne ]

 

SECTION D: UNDERSTANDING THE COMIC
Answer the following comprehension questions.

Question 1
When did the man find out the waitress's name?
He found out her name after a while.

Question 2
Did he fall in love with the waitress?
Yes, he fell in love with her at once.

Question 3
In the beginning, did he go to the cafe regularly?
Yes, he went to the café daily.

Question 4: True or False?
The answer is TRUE. When he moved there, he started drinking coffee every day.

Question 5
Did the Doctor advise him to give up drinking coffee completely?
Yes, and he had to stop drinking coffee immediately.

Question 6
After he stopped drinking coffee, did he begin to think that Carol was really ugly?
No, he thought she was just a little ugly.

Question 7
Did Carol's boyfriend leave her?
Yes, he left her only recently.

Question 8
How did the man feel as he went home?
He didn't know what to do.

SECTION E: GRAMMAR & TRANSFORMATION EXERCISES
Transform the following sentences as suggested.
E1
1 I think it'd be a good idea if you didn't drink any more alcohol.
2 I think it'd be a good idea if you didn't eat any more chocolates.
3 I think it'd be a good idea if you didn't smoke any more cigarettes
4 I think it'd be a good idea if you didn't do any more overtime.

E2
1 Don't you think you should give up drinking so such alcohol?
2 Don't you think you should give up eating so many chocolates?
3 Don't you think you should give up smoking so many cigarettes?
4 Don't you think you should give up doing so much overtime?

E3
1 You might want to slow down on the coffee!
2 You might want to slow down on the chocolates!
3 You might want to slow down on the cigarettes!
4 You might want to slow down on the overtime!

E4
a After seeing the film, I realized that it wasn't so exciting.
b After eating the natto, I realized that it wasn't so bad.
c After reading the book, I realized that it wasn't so boring
d After going out with him, I realized that he wasn't so interesting.

E5
1 Three weeks have passed and I still haven't spoken to her.
2 12 months have passed and she still hasn't gone to the dentist.
3 Three days have passed and he still hasn't called his girlfriend.
4 A year has gone by and John still hasn't seen a doctor.

 

 

Download all the audio.

Ogg | MP3
(4'54")


There is, of course, a difference between knowing the temporal relation of a remembered event to the present, and knowing the time-order of two remembered events.
The Analysis of Mind by Russell, Bertrand View in context
http://www.thefreedictionary.com/temporal
http://russell.thefreelibrary.com/The-Analysis-of-Mind/9-1#temporal